Algemene Voorwaarden Virtueel Present

Vooraf

Deze Algemene Voorwaarden van Virtueel Present zijn van toepassing op de diensten die Virtueel Present aan haar klanten levert. Daarbij valt te denken, maar niet uitsluitend, aan virtuele assistentie (‘flexwerker op afstand’), budget marketing, websitemanagement, het maken van nieuwsbrieven, beheer van social media accounts, zakelijk bloggen, of secretariële ondersteuning. De basis is ‘dienstverlening op afstand’, vanuit de eigen werkomgeving van Virtueel Present worden de diensten geboden. Er is dus geen noodzaak voor fysieke huisvesting.

Virtueel Present is zelf ook een kleine onderneming, en daardoor in staat mee te werken, mee te denken met andere kleine ondernemingen door werk uit handen te nemen, zodat de opdrachtgever zich volledig op de eigen dienstverlening aan de eigen klanten kan richten.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Virtueel Present: Virtueel Present is de opdrachtnemer, die uitvoering geeft aan van tevoren overeengekomen opdrachten. De diensten en uitvoering van opdrachten van Virtueel Present worden op basis van overeenkomst uitgevoerd, en nimmer op basis van een arbeidsverhouding. Virtueel Present is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 34253792.
 • Opdrachtgever: degene of de organisatie die met Virtueel Present een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk sluit. De opdrachtgever kan bindend aangeven welk resultaat verwacht wordt, maar kan geen bindende aanwijzingen geven als in een arbeidsverhouding over de wijze van uitvoering.
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor een opdracht op het gebied van Virtuele Assistentie, als uitvoerig beschreven op de website https://www.virtueelpresent.nl
 • Beeld- en merkrechten: alle uitingen, in woord en beeld, ook op de websites zijn eigendom van Virtueel Present overeenkomstig (onder meer) de Auteurswet. Gebruik hiervan, in welke vorm ook, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (ook per mail) van Virtueel Present. Het alsdan overnemen van uitingen in welke vorm ook, dient te geschieden met bronvermelding.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen Virtueel Present en de opdrachtgever.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever op de website aangegeven heeft de opdracht te willen verstrekken en dit deugdelijk bevestigt via mail of, indien gewenst, schriftelijk èn Virtueel Present aangegeven heeft die opdracht uit te zullen voeren. Op dat moment verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke opdracht zal Virtueel Present de opdrachtgever informeren over de geldende prijs en over eventuele daarin verwerkte kortingen. Het aanbod van kortingen is altijd in tijd beperkt en kan door Virtueel Present op elk moment en zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
 3. Gezien de over het algemeen korte duur van de opdracht en de verwerking daarvan, zijn bij annulering uiterlijk één week voor aanvang van de opdracht, geen annuleringskosten verschuldigd. Bij latere annulering zijn de volledige kosten die overeengekomen zijn voor de opdracht, verschuldigd.
 4. In geval Virtueel Present wegens overmacht als bedoeld in Artikel 6:75 BW, verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 5. De duur van de overeenkomst is omschreven in en bepaald bij de overeenkomst. De aanvangs- en einddatum zijn eveneens bepaald in de (bevestiging van) de overeenkomst. Indien sprake is van aanneming van werk, dan eindigt de overeenkomst na oplevering naar tevredenheid van het werk en volledige betaling door de opdrachtgever.
 6. Ontbinding van enige overeenkomst is slechts mogelijk met wederzijdse toestemming, na ontbinding door de rechter, of, indien één der partijen tot opzegging wil overgaan, bij schriftelijke opzegging aan de wederpartij met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Voorts geldt het faillissement of het verkeren in surseance van betaling van één der partijen eveneens als een opzegging van deze overeenkomst, vanaf het moment dat het faillissement of de surseance van betaling is uitgesproken.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van Virtueel Present

 1. Virtueel Present staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke (digitale) middelen, die voorts voldoen aan redelijke eisen van beveiliging.
 2. Virtueel Present licht de opdrachtgever in over de aard en omvang van de werkzaamheden en de in redelijkheid te verwachten resultaten. Virtueel Present vraagt de opdrachtgever hiertoe om informatie die relevant is om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
 3. Virtueel Present wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving (ook voor wat betreft de privacy) en stand der techniek.
 4. Virtueel Present zal geen opdrachten aanvaarden die buiten haar competenties vallen.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient Virtueel Present voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De opdrachtgever heeft de plicht alle door Virtueel Present gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Virtueel Present voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – Betaling

 1. Na het verstrekken van de opdracht en aanvaarding als bedoeld in artikel 3, is de betaling verschuldigd.
 2. Betalingen aan Virtueel Present dienen binnen een termijn van veertien dagen na oplevering van de opdracht of, indien een andere betalingsfrequentie is overeengekomen, steeds binnen veertien dagen na verzending van de (deel)factuur te zijn voldaan op het op de factuur door Virtueel Present aangegeven rekeningnummer onder vermelding van het opdracht-nummer of een andere identificatie van de opdracht. Een factuur voor de opdracht wordt per digitale media verstrekt.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

 1. Virtueel Present is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Virtueel Present is toe te rekenen, echter tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht.
 2. Uitgesloten wordt daarmee elke aanspraak op (gevolg)schade die niet direct aan de uitvoering van de opdracht is toe te rekenen. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor (de inhoud van) zijn eigen uitingen en verspreiding via media in welke vorm dan ook.
 3. De opdrachtgever is tegenover Virtueel Present aansprakelijk voor door Virtueel Present geleden schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 8 – Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Virtueel Present in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de opdrachtgever.
 2. Virtueel Present dient klachten afdoende te onderzoeken. Virtueel Present zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, wordt de helft van het betaling voor de opdracht geretourneerd. Het is de opdrachtgever dan niet meer toegestaan welk deel of geheel dan ook van het werk van Virtueel Present te gebruiken.

Artikel 9 – Templates

Een door Virtueel Present voor u gemaakt template (is de uiterlijke verschijningsvorm van uw nieuwsmail) is en blijft, en niet alleen voor de Auteursrechten, maar ook voor de publicatie-, openbaarmakings- en overige rechten, eigendom van Virtueel Present. Wel kan met u een overdracht van die rechten overeengekomen worden, daarvoor sluiten we een aparte overeenkomst. Is die overeenkomst tot overdracht (koop, bruikleen en andere) er niet, dan berusten alle rechten bij Virtueel Present.

ARTIKEL 10 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Virtueel Present en de opdrachtgever worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de opdrachtgever zijn.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk Recht

Deze overeenkomst is naar Nederlands Recht gesloten, dat dan ook op deze overeenkomst en alle hiermee samenhangende overeenkomsten onverkort van toepassing is. Eventuele geschillen zullen eerst in redelijkheid worden besproken (Artikel 8.3). Indien daaruit geen voor beide zijden aanvaardbare oplossing voortvloeit, zal dat geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

[printfriendly]
Scroll naar boven